Practices

Konkurenčno pravo

Pravila konkurenčnega prava so pravila na katera je potrebno biti pozoren ob načrtovanju vedenja gospodarskih subjektov na trgu. Na mednarodni ravni so konkurenčna pravila vedno bolj usklajena, vendar morajo gospodarski subjekti pri svojem delovanju na tujih trgih upoštevati tudi posebna pravila teh trgov. V okviru našega svetovanja na tem področju vam nudimo podporo pri priglasitvi koncentracije, in sicer od ugotavljanja izpolnjevanja pravnih in ekonomskih pogojev za nastop koncentracije do opredelitve upoštevnih trgov in analize vpliva koncentracije na teh trgih. Ob sodelovanju na trgu lahko pride tudi do omejevanja konkurence, ki je v nasprotju s pravili konkurenčnega prava, saj lahko močan položaj podjetjem omogoča izvajanje praks in ravnanj, ki pomenijo zlorabo njihovega položaja. Ravnanja gospodarskih subjektov na trgu lahko pomenijo nelojalno konkurenco, kar na trgu povzroča škodo.

V naši pisarni svetujemo strankam v okviru konkretnih vprašanj s področja konkurenčnega prava, strankam nudimo podporo pri obrambi pred dejanji nelojalne konkurence ter zastopamo stranke v postopkih pred pristojnimi organi varstva konkurence.