Novice

JE BILO VAŠE POTOVANJE ODPOVEDANO ZARADI PANDEMIJE COVID-19?

Objavil Edo Kavalič dne Pon, 05/11/2020 - 17:07

Z začetkom meseca maja 2020 je stopila v veljavo novela interventnega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki po novem organizatorjem potovanj omogoča, da v primeru odpovedi potovanja iz razloga pandemije COVID-19, namesto vračila vseh prejetih plačil v denarju, potrošnikom vračilo zagotovijo z izdajo vrednotnice v vrednosti potovanja oziroma natančneje v višini plačil, ki jih je v zvezi s tem potovanjem opravil potrošnik. Takšne vrednotnice se glasijo na prinosnika, kar pomeni, da so med potrošniki prenosljive. Če potrošnik izdane vrednotnice pri organizatorju potovanja ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Pri tem je potrebno opozoriti, da zgoraj opisani sistem izdajanja vrednotnic ne vpliva na siceršnjo potrošnikovo pravico od organizatorja potovanja zahtevati vračilo vseh opravljenih plačil. V kolikor se potrošnik z izdajo vrednotnice ne strinja, mu mora organizator potovanja omogočiti vračilo vseh že opravljenih plačil. Edina novost, ki jo v tej zvezi prinaša novela interventnega zakona, je ta, da mora takšno vračilo organizator potovanja potrošniku namesto takoj, upoštevaje določbe ZIUZEOP, zagotoviti v roku 12 mesecev po razglasitvi prenehanja epidemije.

POZOR!: Vse navedeno ne vpliva na morebitne določbe o odpovedi potovanj, ki so posebej zavarovana za riziko odpovedi oziroma na druga določila sklenjenih paketnih potovanj, ki potrošniku omogočajo enostransko odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo kupnine. V primeru da ste kot potrošnik svoje potovanje posebej zavarovali za primer odpovedi oziroma sklenili pogodbo o paketnem potovanju pod posebnimi pogodbenimi pogoji, ki so ugodnejši od zgoraj predstavljenih zakonskih določb, mora organizator potovanja te posebne pogoje spoštovati, vse skladno s sklenjeno pogodbo.

Upoštevaje vse navedeno morajo biti potrošniki, katerih potovanja so bila odpovedana v posledici pandemije COVID-19 pozorni na naslednje:

- vrednotnice je potrebno vnovčiti v 24 mesecih od dne njihove izdaje,

- v primeru nevnovčenja vrednotnice je potrebno vračilo njene vrednosti zahtevati v ozkem časovnem oknu 14 dni po poteku njene veljavnosti,

- v kolikor potrošnik ne želi vrednotnice, mora ponujeno vrednotnico takoj zavrniti in izrecno zahtevati vračilo plačil v denarju,

- potrošniki naj pozorno preberejo posebne pogoje sklenjenih potovalnih pogodb in morebitnih sklenjenih zavarovanj za riziko odpovedi, saj utegnejo biti le-ti ugodnejši od siceršnje zakonske ureditve.

SPREJETA JE NOVELA INTERVENTNEGA ZAKONA (ZIUZEOP-A)

Objavil Edo Kavalič dne Čet, 04/30/2020 - 14:32

Državni zbor je na seji dne 28. 4. 2020 potrdil drugi paket interventnih ukrepov. Sprejet je bil tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Med najpomembnejše ukrepe sodijo:

  • milejši pogoji za delodajalce, ki uveljavljajo povračilo izplačanih nadomestil plače in plačilo prispevkov za delavce:

Do pomoči bodo po novem upravičeni tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz. letos ne bodo poslovali vse leto, se bo upoštevala primerjava povprečnih mesečnih prihodkov. Delodajalci bodo morali prejeto finančno pomoč vračati v primeru, da bodo izplačali nagrado za poslovno uspešnost poslovodstvu, v primeru, da jo bodo izplačali delavcem pa ne;

 

  • spremenjen je rok za oddajo vlog za uveljavljanje povračila nadomestil plač:

Vlogo je potrebno vložiti pri Zavodu za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na čakanje oziroma v osmih dneh od uveljavitve zakona ZIUZEOP oziroma v osmih dneh od uveljavitve sprememb zakona ZIUZEOP-A;

 

  • spremenjene so obveznosti vračila sredstev:

Delodajalec, ki uveljavlja povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo in oprostitev plačila prispevkov za delavce na začasnem čakanju na delo mora v primeru, da je od uveljavitve sprememb zakona ZIUZEOP-A prišlo do:

  • izplačila dobička,
  • nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
  • izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu (v primeru izplačila delavcem ni potrebno vračati!), izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020,

vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi;

 

  • dodatna sredstva ter širši krog upravičencev do finančne pomoči države:

Obseg finančne pomoči se povečuje na 3,1 milijarde evrov, dodaja se 190.000 novih upravičencev, med katerimi so po novem tudi izredni študenti, starši otrok s posebnimi potrebami, prejemniki starševskega dodatka, družinski pomočniki, rejniki, invalidi, vojni veterani, člani kmetij, prejemniki otroškega dodatka in drugi;

 

  • delavec, ki čaka na delo na domu, se lahko vrne na delo za katerih koli, ne več zaporednih, sedem dni v mesecu;

 

  • delna oprostitev plačila prispevkov (razen za čakajoče in odsotne zaradi višje sile) je avtomatska;

 

  • izplačevanje kriznega dodatka je obveznost za vse delodajalce.

 

Vljudno Vas vabimo, da nas v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate po telefonu: 059 011 462 ali po elektronski pošti: info@kavalic.si.

VROČANJE, TEK ROKOV IN IZVEDBA NAROKOV V SODNIH IN UPRAVNIH ZADEVAH V ČASU KRIZE COVID-19 – NOVELA ZZUSUDJZ

Objavil Edo Kavalič dne Čet, 04/30/2020 - 14:28

Konec meseca marca 2020 je pričel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s kratico ZZUSUDJZ, s katerim je zakonodajalec uredil zlasti tek materialnih in procesnih rokov v sodnih in upravnih zadevah ter začasno uredil način vročanja in poslovanja upravnih in sodnih organov. Z dnem uveljavitve zakona, tj. z 29.03.2020, je zakonodajalec prekinil tek vseh materialnih rokov in  procesnih rokov v nenujnih sodnih in upravnih zadevah vključno z rokom za vložitev ustavne pritožbe. Z dnem 29.3.2020 se je prav tako ustavilo poslovanje upravnih in sodnih organov in vročanje upravnih in sodnih pošiljk v zadevah, ki niso nujne. Poleg navedenega je zakonodajalec predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije omogočil, da z odredbo zoži nabor zadev, ki skladno z Zakonom o sodiščih štejejo za nujne, kar je slednji tudi izkoristil. Zakonodajalec je začasno prekinil tudi postopke v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora, direktorjem zavodov za prestajanje kazni zapora omogočil premeščanje obsojencev med zavodi in uredil možnost prekinitve prestajanja kazni zapora in nekoliko zgodnejši predčasni odpust obsojencev s prestajanja kazni zapora. Vsi navedeni ukrepi so bili sprejeti do prenehanja razlogov zanje oz. najdlje do 01.07.2020.

Upoštevaje potrebo po sprotnem sproščanju ukrepov za zajezitev pandemije in ponovnem zagonu dela upravnih organov in sodišč je zakonodajalec dne 28.04.2020 sprejel novelo ZZUSUDJZ, ki bo začela veljati prvi dan po njeni objavi v Uradnem listu, kar bo predvidoma v prvem tednu meseca maja. Z novelo zakonodajalec sprošča sistem vročanja sodnih in upravnih pošiljk ter sodiščem in upravnim organom omogoča odločati tudi v zadevah, ki niso nujne. Pri tem velja omejitev, da se vsa procesna dejanja smejo opravljati le pod pogojem, da se zaradi njihove oprave ne širi virusna okužba in ne ogroža zdravje in življenje ljudi. Novela zakona prinaša tudi pomembno spremembo načina vročanja upravnih pisanj in sicer se upravna pisanja, ki jih bi bilo potrebno vročiti osebno, začasno vročajo z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronki predal naslovnika. Vročitev velja za opravljeno tretji delovni dan od dneva opreme oz. v primeru, da se vroča v tujino, deseti delovni dan. V tej zvezi gre opozoriti, da je dokazno breme, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel na upravnem organu, sme pa organ navedeno preverjati po telefonu, elektronski poti ali na drug ustrezen način. Vse navedeno ne velja za vročanje sodnih pisanj in vročanje pisanj v nenujnih prekrškovnih zadevah, kjer režim ostaja nespremenjen.

Ne glede na zgoraj opisano sprostitev sistema vročanja sodnih in upravnih pisanj spremembe ZZUSUDJZ ne vplivajo na tek procesnih in materialnih rokov v nenujnih zadevah. V nenujnih zadevah procesni in materialni roki še vedno ne tečejo, pri čemer za sodne postopke glede teka procesnih rokov še vedno velja režim sodnih počitnic, ki je v veljavi od dne 16.03.2020. Slednje pomeni, da bodo procesni roki začeli znova teči, ko bo ta režim odpravljen z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča neodvisno od konkretne novele zakona. Za nenujne upravne zadeve velja, da se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po ZZUSUDJZ podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po tem zakonu, procesni roki pa ne tečejo.

Pomembno novost zlasti za gospodarstvenike prinaša nadalje tudi nova določba 3.a člena ZZUSUDJZ, ki določa, da bodo sodišča obravnavala in odločala tudi o prepoznih vlogah v postopkih po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v kolikor je do zamude prišlo neposredno v posledici pandemije COVID-19. Novela tako uvaja začasno možnost vrnitve v prejšnje tudi v postopkih po ZFPPIPP, ki sicer tega procesnega instituta ne pozna.

Upoštevaje vse navedeno gre zaključiti, da novela ZZUSUDJZ bistvenih sprememb za postopke v nenujnih zadevah ne prinaša, in vsi roki tako do nadaljnjega še vedno stojijo. Nasprotno pa velja za zadeve, ki jih zakon določa kot nujne, kjer roki tečejo in sodišča in upravni organi procesna dejanja opravljajo nemoteno. Pomembno je tako razlikovati, ali je vaša zadeva, ki se vodi pred upravnim organom ali sodiščem nujna ali nenujna, pri čemer vam lahko v dvomu pomagajo naši odvetniki. V primeru, da niste prepričani ali je vaša zadeva nujna ali nenujna, oziroma ste v času pandemije prejeli kakršnokoli uradno pisanje in ne želite zamuditi roka za izpolnitev, odgovor ali pritožbo, predlagamo, da nas kontaktirate in vam bomo pomagali. V vsakem primeru svetujemo sprotno urejanje vseh vaših sodnih in upravnih zadev, kljub prekinitvi teka rokov, saj gre po prenehanju krize pričakovati velik pripad novih zadev in vročitev v že odprtih postopkih.