Novice

»PASTI« NOVEGA INTERVENTNEGA ZAKONA (t.i. MEGAZAKONA)

Objavil Edo Kavalič dne Sre, 04/08/2020 - 14:24

V prejšnji objavi smo vam predstavili najpomembnejše ukrepe, ki jih prinaša novi interventni zakon. Želeli bi vas opozoriti tudi na nekatere recimo temu »pasti« novega zakona, katerim velja posvetiti nekaj pozornosti.

 

Država bo delodajalcem katerih zaposleni ne delajo, ker jim delodajalci zaradi pojava epidemije ne morejo zagotoviti dela ali ne delajo zaradi višje sile povrnila izplačana nadomestila za te zaposlene ter plačala tudi prispevke za njihove zaposlene. V prejšnji objavi smo na kratko predstavili, kdo bo upravičen do takšnega povračila, opozoriti pa velja na to, da povračila nadomestila ne more uveljavljati tisti delodajalec:

-ki je davčni dolžnik;

-ki na dan oddaje vloge s katero zaproša za povračilo izplačanih nadomestil nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let pred oddajo vloge;

- ki ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti za izterjavo katerih je pristojen FURS (npr. globe za prekrške);

- če je nad njim uveden postopek stečaja.

 

Zakon predvideva tudi vračanje prejetih sredstev izplačanih nadomestil. Delodajalec, ki uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil ali država plača prispevke za njegove delavce je dolžan prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi vrniti v primeru če v letu 2020 pride do:

-delitve dobička;

-izplačila dela plač za poslovno uspešnost ali

-izplačila nagrad poslovodstvu.

 

Država pa lahko delodajalcu naloži celo povračilo trikratnika prejetih sredstev in sicer v primeru, da ne spoštuje katere izmed sledečih obveznosti:

- v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače;

-v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo;

- če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo o tem predhodno obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod  Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti.

 

Za dodatna pojasnila glede aktualnega interventnega zakona smo vam na voljo po telefonu: 059 011 462 ali po elektronski pošti: info@kavalic.si.

 

POMEMBNEJŠE NOVOSTI INTERVENTNEGA ZAKONA (t.i. MEGAZAKON)

Objavil Edo Kavalič dne Sre, 04/08/2020 - 14:18

Državni zbor je na seji dne 2.4.2020 sprejel interventni zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. S sprejetjem novega zakona so bili sprejeti nekateri dodatni ukrepi, nekateri poprej veljavni ukrepi pa so sedaj spremenjeni. Z namenom večje preglednosti, vam v nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše trenutno veljavne ukrepe:

  • finančna pomoč podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije ali njihovi zaposleni ne delajo zaradi višje sile (povračilo izplačanih nadomestil plače in plačilo prispevkov):

- ukrep: delodajalci lahko državo zaprosijo za povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem (80% delavčeve povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev), država pa plačuje tudi prispevke za te delavce;

-veljavnost ukrepa: 13.3. -31.5.2020;

-upravičenci: delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabniki z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja;

-pogoj: prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, v letošnjem drugem polletju pa ne več kot za 50 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Če niso poslovali v celem letu 2019, je pogoj vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu glede na februar ali vsaj 20-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu in maju glede na februar.

 

  • finančna pomoč podjetjem, ki kljub epidemiji poslujejo:

-ukrep: država plačuje prispevke za te delavce;

-veljavnost ukrepa: april in maj 2020;

-upravičenci: delodajalci z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov;

 

  • dodatek za nevarnost za zaposlene v javnem sektorju:

-ukrep: javni uslužbenci, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni  tveganju za zdravje oz. so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije so upravičeni do dodatka za nevarnost. Izplačilo znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega;

-veljavnost ukrepa: 13. marec do 31. maj.

 

  • finančna pomoč samozaposlenim, verskim uslužbencem in kmetom:

-ukrep: izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Oprostitev plačila socialnih prispevkov v aprilu in maju.

-pogoj: upravičenci morajo finančni upravi predložiti izjavo o vsaj 25-odstotnem zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50-odstotnem zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

 

Vljudno Vas vabimo, da nas v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate po telefonu: 059 011 462 ali po elektronski pošti: info@kavalic.si.

Novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

Objavil Edo Kavalič dne Pon, 03/23/2020 - 13:37

Državni zbor je na izredni seji sprejel paket ukrepov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko zaščitili gospodarstvenike, ki se zaradi pojava epidemije koronavirusa spopadajo z upadom prometa. Najpomembnejši ukrepi so sledeči:

  • V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bo država pomagala delodajalcem, ki v trenutnih razmerah ne morejo zagotavljati dela 30 odstotkom svojih zaposlenih in bodo svoje zaposlene napotili na začasno čakanje na delo. Delavci bodo v tem primeru upravičeni do 80% nadomestila plače. Enako bo veljalo za delavce, ki na delo ne bodo prišli zato, ker bo zanje odrejena karantena. Pri tem bo država delodajalcem ob izpolnitvi določenih pogojev povrnila 40 odstotkov izplačanega nadomestila, v primeru karantene pa celoten znesek nadomestila. Delodajalec mora za to, da mu država povrne 40% nadomestila izpolniti določene pogoje (na primer: delavcem, ki so na čakanju najmanj 6 mesecev po tem, ko jih napoti na čakanje, ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, ves čas mora plačevati obvezne prispevke, ne sme imeti neporavnanih obveznosti iz naslova plač za zadnje tri mesece pred napotitvijo delavcev na čakanje ipd.); ​​​​​​

 

  • Samozaposleni bodo upravičeni do odloga plačila socialnih prispevkov za april, maj in junij letošnjega leta. Odložene prispevke bodo dolžni poravnati najpozneje do 31. marca 2022;

 

  • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju zavezancem omogoča, da davčne obračune in letna poročila za leto 2019 oddajo najkasneje 31. maja 2020;

 

  • Zamaknjen je skrajni rok za sestavo informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 in sicer jih je potrebno oddati najpozneje 30. junija.

​​​​​​​

  • Posojilojemalci, ki zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne morejo odplačevati posojil lahko posojilodajalce (banke) zaprosijo za odlog plačila za leto dni. Tistim, ki jim je bilo z državno odredbo onemogočeno poslovanje, kot so gostilne in restavracije, bodo morale banke prošnjo obvezno odobriti. Ukrep bo veljal še 18 mesecev po koncu epidemije.

Vljudno Vas vabimo, da nas v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate po telefonu: 059 011 462 ali po elektronski pošti: info@kavalic.si