Novice

ČETRTI PROTIKORONSKI PAKET - 01.07.2020

Objavil Edo Kavalič dne Tor, 06/30/2020 - 16:49

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji že sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4), ki bo predvidoma začel veljati dne 01.07.2020. S PKP4 se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva.

Poglavitne rešitve se nanašajo na:

- Podaljšanje ukrepa čakanja na delo; Ukrep delnega subvencioniranja nadomestila delavcem za začasno čakanje na delo se podaljšuje vse do 31.07.2020;

- Določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno; Delavcem, ki jim bo zaradi stika z okuženo osebo ali zaradi prehoda meje odrejena karantena, zaradi katere ne bodo mogli opravljati dela, bo pripadala pravica do nadomestila plače. Nadomestilo bo delavcu moral izplačati delodajalec, strošek nadomestila pa se bo na podlagi vloge delodajalcu povrnil iz proračuna RS;

- Uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi; Državljani si bodo lahko prostovoljno in brezplačno namestili aplikacijo, ki  jih bo obveščala o morebitnem stiku z okuženimi osebami. Ne glede na navedeno bo za okužene osebe, ki jim je odrejena karantena inštalacija aplikacije obvezna;

- Koriščenje turističnih bonov; Upravičenci do turističnih bonov bodo lahko turistične bone koristili tudi pri ponudnikih, ki 13. marca letos, še niso bili registrirani kot sobodajalci. S tem se nabor ponudnikov, pri katerih je mogoče koristiti turistične bone in s tem ponudba turističnih nastanitev v državi bistveno širi.

S sprejemom PKP4 se napoveduje tudi povečan inšpekcijski nadzor nad pravilnim izvajanjem določil vseh do sedaj sprejetih protikoronskih zakonov. V tej zvezi vsem, predvsem pa delodajalcem in ponudnikom turističnih nastanitev, svetujemo, da svoje poslovanje čim prej prilagodijo zadnjim zakonodajnim spremembam.

V primeru kakršnihkoli vprašanj se lahko po nasvet obrnete na ekipo naših odvetnikov bodisi na telefon št.: 05 901 14 62 bodisi po emailu na naslov: info@kavalic.si.

Odvetniška pisarna Kavalič d.o.o.

OD PETKA 19.06.2020 DALJE BO MOGOČE KORISTITI TURISTIČNE BONE!

Objavil Edo Kavalič dne Čet, 06/18/2020 - 09:49

Od petka 19.06.2020 dalje bo pri ponudnikih turističnih storitev mogoče koristiti turistične bone. Do koriščenja turističnih bonov so upravičeni vsi, ki so na dan 13.03.2020 imeli prijavljeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, ki so že oz. bodo v letu 2020 dopolnile 18 let, bodo upravičene do bona v višini 200 EUR, druge osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, pa do bona v višini 50 EUR.

Bon bo mogoče koristiti le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Morebitne druge aranžmaje (polpenzion, vstop na bazen, masaže, tečaje, ipd.) bo moral ponudnik nastanitve zaračunati ločeno. Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Stanje bona bo mogoče spremljati v mobilni aplikaciji eDavki.

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi. Prav tako so boni prenosljivi med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev bona in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave - obrazca, ki ga je mogoče pridobiti na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345?sop=2020-01-1345 (glej dno strani).

POZOR!:

1. O nameri koriščenja bona morate kot upravičenec ponudnika o tem v naprej obvestiti (najkasneje ob prihodu!). Pri tem svetujemo, da se pri ponudniku o možnosti koriščenja bona že v naprej pozanimate, saj slednje v vseh primerih ne bo nujno mogoče, zlasti, če ste rezervacijo za nastanitev opravili preko spletnih strani za posredovanje nastanitev kot so Booking.com, Trivago.si itd.

2. Za koriščenje bona morate pri sebi nujno imeti osebni dokument s sliko, iz katerega je razviden vaš EMŠO.

3. Turistične bone je potrebno izkoristiti najkasneje do 31.12.2020, drugače propadejo!

V primeru drugih vprašanj v zvezi s koriščenjem turističnih bonov oz. ob sumu morebitnih zlorab sistema turističnih bonov, svetujemo, da se obrnete na odvetnike naše odvetniške pisarne in vam bomo pomagali.

JE BILO VAŠE POTOVANJE ODPOVEDANO ZARADI PANDEMIJE COVID-19?

Objavil Edo Kavalič dne Pon, 05/11/2020 - 17:07

Z začetkom meseca maja 2020 je stopila v veljavo novela interventnega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki po novem organizatorjem potovanj omogoča, da v primeru odpovedi potovanja iz razloga pandemije COVID-19, namesto vračila vseh prejetih plačil v denarju, potrošnikom vračilo zagotovijo z izdajo vrednotnice v vrednosti potovanja oziroma natančneje v višini plačil, ki jih je v zvezi s tem potovanjem opravil potrošnik. Takšne vrednotnice se glasijo na prinosnika, kar pomeni, da so med potrošniki prenosljive. Če potrošnik izdane vrednotnice pri organizatorju potovanja ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Pri tem je potrebno opozoriti, da zgoraj opisani sistem izdajanja vrednotnic ne vpliva na siceršnjo potrošnikovo pravico od organizatorja potovanja zahtevati vračilo vseh opravljenih plačil. V kolikor se potrošnik z izdajo vrednotnice ne strinja, mu mora organizator potovanja omogočiti vračilo vseh že opravljenih plačil. Edina novost, ki jo v tej zvezi prinaša novela interventnega zakona, je ta, da mora takšno vračilo organizator potovanja potrošniku namesto takoj, upoštevaje določbe ZIUZEOP, zagotoviti v roku 12 mesecev po razglasitvi prenehanja epidemije.

POZOR!: Vse navedeno ne vpliva na morebitne določbe o odpovedi potovanj, ki so posebej zavarovana za riziko odpovedi oziroma na druga določila sklenjenih paketnih potovanj, ki potrošniku omogočajo enostransko odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo kupnine. V primeru da ste kot potrošnik svoje potovanje posebej zavarovali za primer odpovedi oziroma sklenili pogodbo o paketnem potovanju pod posebnimi pogodbenimi pogoji, ki so ugodnejši od zgoraj predstavljenih zakonskih določb, mora organizator potovanja te posebne pogoje spoštovati, vse skladno s sklenjeno pogodbo.

Upoštevaje vse navedeno morajo biti potrošniki, katerih potovanja so bila odpovedana v posledici pandemije COVID-19 pozorni na naslednje:

- vrednotnice je potrebno vnovčiti v 24 mesecih od dne njihove izdaje,

- v primeru nevnovčenja vrednotnice je potrebno vračilo njene vrednosti zahtevati v ozkem časovnem oknu 14 dni po poteku njene veljavnosti,

- v kolikor potrošnik ne želi vrednotnice, mora ponujeno vrednotnico takoj zavrniti in izrecno zahtevati vračilo plačil v denarju,

- potrošniki naj pozorno preberejo posebne pogoje sklenjenih potovalnih pogodb in morebitnih sklenjenih zavarovanj za riziko odpovedi, saj utegnejo biti le-ti ugodnejši od siceršnje zakonske ureditve.