Novice

Odločitev Ustavnega sodišča – zadržanje izvrševanja prikritih preiskovalnih ukrepov s tehničnimi sredstvi za nadzor signala mobilne telefonije

Objavil Edo Kavalič dne Sre, 08/14/2019 - 08:51

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti v zadevi U-I-144/2019 odločilo, da se zadrži izvrševanje 150.a člena Zakona o kazenskem postopku, ki daje zakonsko podlago za uporabo tako imenovanih lovilcev IMSI.

Ustavno sodišče ocenjuje, da gre v primeru 150.a člena za prikriti preiskovalni ukrep, ki omogoča invazivne posege države v človekove pravice in temeljne svoboščine. Ukrep omogoča izrazito neosredotočeno zbiranje in obdelovanje številnih osebnih podatkov iz zasebnega življenja širokega kroga posameznikov in med drugim omogoča tudi izvedbo drugih prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih sicer ne bi bilo mogoče izvesti ali katerih izvedba bi bila precej otežena.

Zato Ustavno sodišče ocenjuje, da bi izvrševanje 150.a člena ZKP lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice, ki bi bile iz opisanih razlogov znatno hujše od posledic, vezanih na zadržanje predmetne določbe.

Pomembnejše novosti Družinskega zakonika

Objavil Edo Kavalič dne Tor, 04/16/2019 - 17:33

Dne 15.4.2019 so se pričele uporabljati vse določbe novega Družinskega zakonika, ki ga je Državni zbor sprejel dne 21.3.2017. Družinski zakonik med drugim uvaja novo definicijo družine, prinaša novosti na področju sklepanja in razveze zakonske zveze, na področju starševske skrbi, vzgoje in varstva skupnih otrok, stikov, preživljanja in stanovanjskega varstva, uvaja centralno zbirko podatkov o preživninah, poleg tega je pristojnost odločanja po novem prenesena na sodišča, centrom za socialno delo pa se priznava predvsem svetovalna vloga.

Najbolj odmevna novost je zagotovo ta, da zakonci in z njimi izenačeni partnerji odslej lahko sklenejo pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (pogosto poimenovano tudi »predporočna pogodba« ali »ženitna pogodba«). Gre za novost v našem pravnem redu, ki partnerjema omogoča, da se bodisi že pred sklenitvijo zakonske zveze bodisi tekom njenega trajanja ali celo po razvezi dogovorita o delitvi skupnega premoženja. Partnerjema je po novem med drugim omogočeno, da izključita veljavnost zakonskega premoženjskega režima, v skladu s katerim je doslej vsakemu izmed njiju pripadala polovica skupnega premoženja in razdelita premoženje v skladu s svojimi željami.

Med pomembnejše novosti zakona sodita tudi nova oblika razveze zakonske zveze pred notarjem, ki je namenjena tistim zakoncem, ki nimajo skupnih otrok ter pravica staršev, da za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo, komu naj se otrok zaupa v varstvo in vzgojo.

Za dodatna pojasnila glede nove družinske zakonodaje se lahko obrnete na odvetniško pripravnico Petro Lovšin, dosegljivo na: lovsin@kavalic.si.

Nov zakon o poslovni skrivnosti

Objavil Edo Kavalič dne Čet, 04/04/2019 - 10:58

Dne 26.3.2019 je bil v Državnem zboru RS potrjen predlog Zakona o poslovni skrivnosti (v nadaljevanju »ZPosS«), ki celovito ureja področje poslovne skrivnosti. Gre za materialno-procesni predpis, saj ZPosS določa pojem oziroma definicijo poslovne skrivnosti ter hkrati postopke in ukrepe v primeru kršitev.

Pojem poslovne skrivnosti v našem pravnem redu doslej ni bil enotno urejen, parcialne definicije poslovne skrivnosti je moč zaslediti v različnih zakonih (39. člen ZGD-1, 3/I(17.). člen ZPomK-1). ZPosS tako prinaša dobrodošlo novost – sistematično ureditev pojma poslovne skrivnosti v enem predpisu. Pojem poslovne skrivnosti je po novem opredeljen v določbi 2. člena ZSosS.

Pomembnejše novosti, ki jih novi zakon prinaša pa so med drugim tudi:

  • jasno ločevanje med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem poslovne skrivnosti;
  • sodno varstvo v primeru kršitev;
  • zaupnosti poslovne skrivnosti med sodnim postopkom;
  • zavarovanje poslovne skrivnosti z začasno odredbo pred sodiščem.

Za dodatna pojasnila glede nove pravne ureditve in druga vprašanja v zvezi z ureditvijo poslovne skrivnosti se lahko obrnete na odvetniško pripravnico Petro Lovšin, dosegljivo na lovsin@kavalic.si.